Klíčové aktivity

1. Vzdělávání lektorů a tvůrců VP pro dospělé a vytvoření podmínek
V rámci této aktivity bude zakoupeno nezbytné vybavení pro řešitelské týmy z každé školy a bude zakoupena studijní literatura pro přípravu vzdělávacích programů. Pro přípravu vzdělávacích programů s potřebou a využitím ICT budou zakoupeny speciální SW programy dle požadavků tvůrců.
Tato činnost se bude odehrávat v prvních měsících projektu.

V rámci rozhodující činnosti bude proškolenot z každé zapojené školy 8 osob z cílové skupiny projektu (lektoři a pracovníci vzdělávacích institucí dalšího vzdělávání) dalšího vzdělávání v problematice
– andragogiky,
– legislativy a NSK v dalším vzdělávání,
– evaluace a hodnocení kvality dalšího vzdělávání a jeho programů
– marketingu dalšího vzdělávání.

Vzdělávání bude realizováno nákupem služeb dle našich požadavků a potřeb a to buď formou vzdělávacích kurzů, seminářů či e-learningem.Tato činnost se bude realizovat po celou dobu projektu.

Aktivita se dotkne cílových skupin lektoři dalšího vzdělávání a pracovníci vzdělávacích institucí, neboť vzdělávací aktivity jsou určeny přímo jim.
Nepřímo se aktivita dotkne i prvotní cílové skupiny účastníků dalšího vzdělávání, neboť lze předpokládat, že školením lektorů dojde k následnému zvýšení kvality vzdělávacích programů, v nichž budou lektorsky působit.

V rámci této klíčové aktivity budou výstupem realizované vzdělávací aktivity, během nichž bude proškoleno 72 osob v problematice dalšího vzdělávání ze všech škol zapojených do projektu.

2. Tvorba partnerské sítě
V rámci této klíčové aktivity chceme vytvořit síť postavenou na partnerství do projektu zapojených škol a spolupracujících podniků a dalších institucí, jež působí v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Síť bude tvořena zejména zástupci:
– škol zapojených do projektu,
– Krajského úřadu ZK,
– měst a obcí ze Zlínského kraje,
– hospodářské a agrární komory ČR,
– profesních sdružení, cechů a klastrů,
– úřadů práce a jejich poboček,
– firemní sféry a podniků,
– ostatních institucí se zájmem o další vzdělávání.

Síť a navázaná partnerství budou sloužit na poli dalšího vzdělávání k
– tvorbě a inovaci vzdělávacích programů,
– výměně informací a zkušeností
– sdílení dobré praxe,
– analytické a poradenské činnosti,
– propagaci a prezentaci nabídky dalšího vzdělávání nabízeného středními školami a podobně.

V počáteční fázi realizace klíčové aktivity se budeme soustředit na zformování sítě, posléze budeme její činnost rozvíjet a síť rozšiřovat o další subjekty. Naší představou je, že síť bude tvořena minimálně desítkami subjektů. Aktivita se opírá o činnost speciálního koordinátora společného pro celý projekt a na každé škole působí jeden řešitel. Tito lidé mají na starost klíčové aktivity 2 a 3. Aktivita se dotkne zejména cílové skupiny pracovníků vzdělávacích institucí, neboť ti získají kontakty na firemní sféru a na další osoby z institucí a ze subjektů zabývajících se dalším vzděláváním a budou těžit z veškeré činnosti prováděné v rámci této aktivity.

3. Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých
V rámci této aktivity se chceme zaměřit na analytickou činnost na poli dalšího vzdělávání. Předmětem analytické činnosti budou například:
– požadavky a potřeby firem zapojených do partnerské sítě v oblasti dalšího
vzdělávání,
– nabídka dalšího vzdělávání poskytovaného středními školami,
– spolupráce různých subjektů na poli dalšího vzdělávání,
– představy cílových skupin o dalším vzdělávání (vnímání jeho potřebnosti, kvality a pod.).

Do aktivity se zapojí projektový tým, jenž se bude na přípravě analýz podílet. Aktivita má svého speciálního koordinátora společného pro celý projekt a na každé škole působí jeden řešitel, který ji má přímo v popisu práce.
Aktivita bude probíhat v období 1/2011 do 8/2012.
Aktivita zasáhne nepřímo obě dvě cílové skupiny projektu, neboť výsledky analytické činnosti využijí lektoři i zaměstnanci vzdělávacích institucí.
Výstupem klíčové aktivity budou analytické studie a materiály, jež budou svým obsahem odrážet situaci na poli dalšího vzdělávání v regionu předkladatele projektu a v regionech partnerských škol.

4. Tvorba a evaluace vzdělávacích programů
Podstatou této klíčové aktivity je tvorba nových vzdělávacích programů, jež budou postaveny na komplementárních modulech a budou připraveny tak, aby navazovaly na školní vzdělávací plány a jejich obsah se vždy vztahoval ke konkrétní dílčí či úplné kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací. Zároveň bude obsahem některých vzdělávacích programů problematika ICT a udržitelného rozvoje.
Budou upřednostněny ty vzdělávací programy, které mají v daném regionu největší oporu v potřebě jejich urychleného zavedení vyplývajícího zejména z požadavků partnerských firem a organizací.
Do realizace aktivity se zapojí zejména vedoucí odborných řešitelů spolu se školními vedoucími a jejich týmy.
Aktivita bude mít přímý dopad na prvotní cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání, neboť pro ně budou nové vzdělávací programy tvořeny.
Výstupem aktivity bude celkem 18 nových nebo inovovaných vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, na každé škole vzniknou 2.
Obsah těchto vzdělávacích programů bude vycházet z oborů a  zaměření  partnerských zapojených škol. Všechny vzdělávací programy budou navazovat na školní vzdělávací programy a nebo se budou vztahovat ke konkrétní dílčí či úplné kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací.
Obsahem části vzdělávacích programů budou 2 moduly věnované problematice ICT a s problematikou životního prostředí.

Komentáře nejsou povoleny.